شرکت آلومینای ایران

امام صادق (ع):
«هرکس خودش را بهتر از دیگران بداند او از متکبران است.»