شرکت آلومینای ایران

امام علی (ع):
«بهترین مردم کسی است که در برابر بدی، خوبی نماید.» غررالحکم، حدیث5750