شرکت آلومینای ایران

قرآن کریم – شوری ، 27
«اگر خداوند روزی بندگانش را وسعت دهد، در زمین طغیان و ستم می‌کنند، لیکن به اندازه‌ای که بخواهد نازل می‌کند همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.»