شرکت آلومینای ایران

حضرت محمد (ص) :
برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است.